(01/08/2021 - 10:04:43 SA)

Hoà thượng Chủ tịch kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cả nước cấm túc ở yên một chỗ tụng kinh cầu nguyện đẩy lùi dịch Covid-19

Hoà thượng Chủ tịch kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cả nước cấm túc ở yên một chỗ tụng kinh cầu nguyện đẩy lùi dịch Covid-19